« Mjus 2024 »
Ht Ked Sze Cs Pn Szo Vas
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
www.mnvh.eu      www.mnvh.hu

ELŐADÁS ANYAGA

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY MNVH-ról 2008.10.28.

 

A magyar vidék fejlesztésére példátlan lehetőség nyílik a 2007- 2013- as tervezési időszak lehetőségeinek köszönhetően. Ebben nagy hangsúlyt kap a vidékfejlesztési források hatékony felhasználása. Ennek érdekében az Európai Uniós és a hazai jogszabályoknak megfelelően a vidék szereplőinek - így az önkormányzatoknak, a vállalkozóknak, a civil szervezeteknek, a helyi közösségeknek - célszerű, ill. szükséges a fejlesztési folyamatok összehangolása érdekében hálózatba szerveződni. Az így létrehozott Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat intézményrendszere információáramlással, tanácsadással, tapasztalatok és a gyakorlatok cseréjével, képzéssel, térségközi és nemzetek közötti együttműködéssel, projektgenerálással, többszereplős fejlesztésekkel, folyamatsegítéssel, partnerség elvén nyugvó együttműködés ösztönzésével segíti a vidékfejlesztés hatékony megvalósítását.

 

 Csatolt dokumentumok:
 
 
 

131/2008. (X. 1.) FVM rendelet

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:
 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat célja
 
1. § A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati és önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele.
 

Fogalommeghatározás
 
2. § E rendelet alkalmazásában:
 
a) Cselekvési Terv: az MNVH-nak, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005 EK tanácsi rendelet 68. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint kialakítandó, egy évre szóló munkaterve;
b) Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban: HVI): az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 1. § b) pontja alapján az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által elismert szervezet vagy egyéni vállalkozó;
c) legjobb gyakorlatok: az Európai Unió tagállamainak, az általuk kidolgozott vidékfejlesztési programok végrehajtása során szerzett tapasztalatai.

Az MNVH feladatai
 
3. § (1) Az MNVH:
 
a) a szolgáltató, információs feladatai keretében, különösen:
aa) megszervezi a szakmai tapasztalatok és know-how cseréjét,
ab) segíti a módszertani tapasztalatcserét,
ac) terjeszti a legjobb gyakorlatokat,
ad) igényfelmérést végez az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) III-IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatosan,
ae) szakmai képzési és továbbképzési programokat szervez;
b) a kommunikációs feladatai keretében, különösen:
ba) kapcsolatot tart az ÚMVP végrehajtásához kötődő szervezetekkel és elősegíti a közöttük lévő kapcsolattartást,
bb) általános tájékoztatást nyújt az ÚMVP III-IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatban,
bc) kiépíti és kezeli a legjobb gyakorlatok felsorolását tartalmazó projektadatbázist,
bd) kiépíti és kezeli a nemzetközi joggyakorlatot tartalmazó adatbázist;
c) nemzetközi és térségközi kapcsolatok feladatai keretében, különösen:
ca) segítséget nyújt a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz,
cb) tanulmányutakat, képzéseket szervez,
cc) elősegíti a többszereplős fejlesztéseket, együttműködési hálózatok kialakítását,
cd) tájékoztatást nyújt a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és nemzetközi fejlesztési források által nyújtott fejlesztési lehetőségekről,
ce) biztosítja az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való együttműködést.
(2) Az MNVH Cselekvési Terve határozza meg részletesen az MNVH feladatait. A cselekvései terv tartalmazza a helyes átadható gyakorlat meghatározását és elemzését, valamint az ezzel kapcsolatos információkra vonatkozó rendelkezéseket, a hálózat irányítását, a tapasztalat- és a know-how csere megszervezését, képzési programok készítését a helyi akciócsoportok számára, valamint a segítségnyújtás feltételeit a nemzetközi és térségközi együttműködések számára.
(3) Az MNVH 2008. évi Cselekvési Tervét az Állandó Titkárság dolgozza ki. 2009-től kezdődően a Cselekvési Tervét az IH által kiválasztott szolgáltató az Állandó Titkárság közreműködésével dolgozza ki. A Cselekvési Tervet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter), mint az IH vezetője hagyja jóvá.
 

A regisztráció folyamata
 
4. § (1) Az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele érdekében regisztrációra jogosult:
a) minden 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy,
b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó mikro-, kis- és középvállalkozás, továbbá bármely egyéb vállalkozás,
c) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény hatálya alá tartozó önkormányzat, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján megalakult társulás,
d) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, Magyarországon nyilvántartásban vett egyesület, társadalmi szervezet,
e) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény,
f) érdekképviseleti szervezet,
g) szakmai és gazdasági kamara,
h) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett egyház,
i) a vidékfejlesztéssel foglalkozó országos hatáskörű közigazgatási szerv,
j) az ÚMVP Monitoring Bizottságának tagja,
k) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet] alapján kiválasztott LEADER helyi akciócsoport,
l) a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 2. § b) pontja szerinti Helyi Vidékfejlesztési Közösség (a továbbiakban: HVK),
m) a regionális fejlesztési ügynökség,
n) egyéb vidékfejlesztésben érintett szereplő.
(2) Regisztrálni az 1. számú melléklet szerinti regisztrációs adatlap kitöltésével, a regisztrálni kívánó személy lakcíme vagy székhelye szerint illetékes HVI-nél lehet. A HVI a regisztrációs adatlapokat továbbítja az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM VKSZI) részére.
(3) Amennyiben a regisztrálni kívánó személyre nem terjed ki egyik HVI illetékessége sem, akkor a regisztrációra az FVM VKSZI az illetékes.
(4) A regisztráció létrejöttéről a regisztráltakat az FVM VKSZI írásban értesíti.
(5) A regisztrált személy vagy szervezet a 2. számú melléklet szerinti írásbeli nyilatkozat benyújtásával törölheti regisztrációját az MNVH-ból.
5. § (1) A regisztráció során a regisztráló személy vagy szervezet érdeklődési körének megfelelő, legalább egy, a 3. számú melléklet szerinti szakterületet jelöl meg.
(2) A regisztrált elektronikus úton megkapja az általa megjelölt szakterületet érintő tájékoztatást az aktuális vidékpolitikai eseményekről. A 12. §-ban megjelölt szervezetek a regisztrált kérelmére információt nyújtanak.
 

A MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT SZERVEZETE
 
Tanács
 
6. § (1) A Tanács az MNVH érdekegyeztető, javaslattevő szerveként
a) véleményt alkot a nemzeti, az európai és nemzetközi vidékpolitikáról;
b) nemzeti szinten közvetíti a vidékpolitikában érintettek érdekeit;
c) javaslatot tehet a Főtitkár részére a Cselekvési Terv végrehajtására.
(2) A Tanács legfeljebb 200 tagból áll, amelynek összetétele:
a) az MNVH Elnöke;
b) az MNVH Főtitkára;
c) a LEADER helyi akciócsoportok egy-egy képviselője;
d) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanács tagjai;
e) az ÚMVP Monitoring Bizottságának a miniszter, mint az IH vezetője által felkért tagjai;
f) a miniszter által felkért 10 fő;
g) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) képviseletében 1 fő;
h) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium képviseletében 1 fő;
i) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium képviseletében 1 fő;
j) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviseletében 1 fő;
k) az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében 1 fő;
l) az Önkormányzati Minisztérium képviseletében 1 fő;
m) az FVM VKSZI képviseletében 1 fő;
n) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) képviseletében 1 fő;
o) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal képviseletében 1 fő.
(3) A Tanács a (2) bekezdés c)-f) pontjaiban szereplő tagjai közül 8 főt választ az Elnökségbe.
(4) A Tanács évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Tanács döntéseit közlemény formájában teszi közzé.
 

Elnökség
 
7. § (1) Az Elnökség, feladatkörében eljárva:
a) figyelemmel kíséri a miniszter, mint az IH vezetője által elfogadott Cselekvési Terv végrehajtását,
b) szakmai kérdésekben véleményt alkot, állásfoglalást ad,
c) köteles megtárgyalni a Tanács legalább 30 tagja által, írásban felvetett javaslatot,
d) megválasztja a 8. § (1) bekezdése szerinti Elnököt,
e) az európai vidékfejlesztési hálózat szervezeti felépítésének megállapításáról szóló, 2008. február 20-i 2008/168/EK bizottsági határozat (a továbbiakban: 2008/168/EK bizottsági határozat) szerinti EVH koordinációs bizottságába a Főtitkár javaslatára a miniszter, mint az IH vezetője által delegált tagot beszámoltathatja és neki szakmai kérdésekben állásfoglalást adhat,
f) a 2008/168/EK bizottsági határozat szerinti EVH koordinációs bizottságának LEADER-albizottságába a Főtitkár javaslatára a miniszter, mint az IH vezetője által delegált tagot beszámoltathatja és neki szakmai kérdésekben állásfoglalást adhat,
g) a miniszter, mint az IH vezetője javaslatára megválasztja az EVH tematikus munkacsoportjaiba a delegált tagot,
h) a Tanács két ülése között ellátja a Tanács 6. § (1) bekezdés a), b) pontja szerinti feladatait, amely tevékenységről a Tanács soron következő ülésén számot ad,
i) véleményt nyilvánít a miniszterek megkeresésére a vidékfejlesztést érintő stratégiai kérdésekről.
(2) Az Elnökség összetétele:
a) az MNVH Elnöke,
b) az MNVH Főtitkára,
c) a Tanács által megválasztott 8 fő,
d) az ÚMVP Monitoring Bizottságának szavazati joggal rendelkező tagjai közül 1 fő,
e) a miniszter által felkért 4 fő,
f) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium képviseletében 1 fő,
g) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium képviseletében 1 fő,
h) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviseletében 1 fő,
i) az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében 1 fő,
j) az Önkormányzati Minisztérium képviseletében 1 fő,
k) az FVM képviseletében 1 fő,
l) az FVM VKSZI képviseletében 1 fő,
m) az Elnök által felkért 4 fő,
n) az Elnökség által felkért 6 fő.
(3) Az Elnökség alakuló ülése 21 főből, a (2) bekezdés b)-l) pontjai szerinti tagokból áll. Az alakuló ülés választja meg az Elnököt a (2) bekezdés c)-l) pontjai szerinti tagok közül. Az alakuló ülésen kéri fel az Elnök a (2) bekezdés m) pontja szerinti elnökségi tagokat. Az Elnökségnek a (2) bekezdés n) pontja szerinti tagjait szintén az alakuló ülésen kéri fel az Elnökség.
(4) Az Elnökség tagjainak megbízatása a kinevezéstől, illetve a megválasztástól számított öt évre szól. Az Elnökség tagjainak visszahívásához a Tanács határozattal történő jóváhagyása szükséges.
 

Elnök
 
8. § (1) Az Elnök személye jeleníti meg az MNVH szakmai és civil szervezeteinek egységét. Az Elnökség az alakuló ülésén választja meg az Elnököt. Az Elnököt az Elnökség hívhatja vissza.
(2) Az Elnök feladatkörében eljárva:
a) ellátja az MNVH képviseletét,
b) vezeti és képviseli az Elnökséget, illetve a Tanácsot,
c) javaslatot tesz az Állandó Titkárságnak az Elnökség és a Tanács összehívására,
d) előterjeszti az MNVH Elnöksége vagy Tanácsa által elkészített anyagokat a kormányzati döntéshozók felé, és párbeszédet folytat a vidékfejlesztésben érintett szervezetekkel,
e) a Főtitkárral közösen javaslatot tehet a miniszternek, mint az IH vezetőjének az MNVH Cselekvési Tervére,
f) javaslatot tehet a Kormánynak és az érintett minisztereknek a vidékfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
9. § (1) Az MNVH Elnökének munkáját az Elnöki Titkárság, valamint az Elnökség tagjai közül választott Alelnökök segítik. Az Alelnököket az Elnök javaslatára az Elnökség választja meg, illetőleg hívja vissza.
(2) Az Elnöki Titkárság feladata az Elnök adminisztratív teendőinek ellátása.
(3) Az Elnöki Titkárság képviselője kötelezően részt vesz az Állandó Titkárság koordinációs megbeszélésein.
 

Főtitkár
 
10. § A miniszter által öt évre kinevezett Főtitkár feladatkörében eljárva:
a) irányítja az MNVH Cselekvési Tervének végrehajtását, az MNVH működését és az Állandó Titkárságot,
b) közvetít a vidékfejlesztésben érintett személyek és szervezetek, valamint a kormányzati szereplők között,
c) ellátja az Elnök általános helyettesítését,
d) az FVM javaslatait, szakmai anyagait az Elnökség elé terjeszti,
e) elfogadásra előterjeszti a miniszternek, mint az IH vezetőjének az Elnökség és a Tanács véleményének kikérését követően az MNVH Cselekvési Tervét,
f) évente legalább egy alkalommal beszámolót készít az Elnök, a Tanács és a miniszter, mint az IH vezetője részére a Cselekvési Terv végrehajtásáról,
g) javaslatot tesz a miniszternek, mint az IH vezetőjének az MNVH-ba regisztráltak és a résztvevők részére nyújtandó szolgáltatások körére, valamint az MNVH éves költségvetésére,
h) kialakítja az Állandó Titkárság szervezeti felépítését és személyi összetételét.
 

Állandó Titkárság
 
11. § Az Állandó Titkárság, mint a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 20. §-a szerinti irányító egység, az MNVH operatív szerveként:
a) koordinálja az MNVH regisztrációját,
b) ellátja a Tanács, a Főtitkár és az Elnökség titkársági feladatait, és az ehhez kötődő adminisztrációt,
c) információt közvetít a Tanács, az Elnökség, az Elnöki Titkárság és az MNVH regisztráltjai között,
d) továbbítja a hozzá beérkező, az MNVH-nak a 3. § (1) bekezdés szerinti feladataihoz kapcsolódó javaslatokat az Elnökség részére,
e) kapcsolatot tart az MNVH szervezeti egységeivel és egyéb szakmai szervezetekkel,
f) szervezi és ellátja az MNVH nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat,
g) javaslatokat készít elő a Főtitkár a 10. § g) pontja szerinti kötelezettségének teljesítéséhez,
h) ellátja az MNVH napi működésével, valamint a vidékfejlesztési szereplők együttműködésével kapcsolatos egyéb szakmai feladatokat,
i) a 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint közreműködik az MNVH éves Cselekvési Tervének kidolgozásában,
j) koordinációs értekezletet tart.
 

Az MNVH feladatainak megvalósítása
 
12. § (1) A miniszter, mint az IH vezetője az MNVH működtetéséhez kapcsolódó, az MNVH-ba regisztráltak és az MNVH szervezeti egységeiben részt vevők számára nyújtott szolgáltatásokat a Cselekvési Tervben meghatározottak szerint az MNVH Állandó Titkárságán, az FVM VKSZI-n, illetve szolgáltató szervezeteken keresztül látja el.
(2) Az FVM VKSZI a Főtitkárral egyetértésben koordinálja a HVI-knek az MNVH-val összefüggő tevékenységét és a Cselekvési Tervben meghatározott szolgáltatások működését, információt ad a 4. § szerint regisztráltak és az MNVH szervezeti egységeiben részt vevők részére.
(3) A HVI-k a 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladat ellátása mellett információt nyújtanak az ÚMVP intézkedéseivel kapcsolatban, valamint biztosítják az MNVH kistérségi szintű humán és infrastrukturális hátterét.
 

Az MNVH költségvetési forrása
 
13. § (1) Az MNVH tevékenységének forrása az ÚMVP Technikai Segítségnyújtás intézkedésében meghatározott kötelezettségvállalási előirányzatok.
(2) Az MNVH pénzügyi ellenőrzését az MVH-n keresztül a miniszter, mint az IH vezetője látja el.
 

Záró rendelkezés
 
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 

Az Európai Unió jogának való megfelelés
 
15. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 68. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
 
 
Csatolt dokumentumok:
 
 
 
A lap tetejére
(c) Jászapátiak Baráti Egyesülete & Hezekiah 2007-2008. Minden jog fenntartva!