« Mjus 2024 »
Ht Ked Sze Cs Pn Szo Vas
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

A támogatás célja
1. § A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése.

Értelmező rendelkezések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) gazdaságon kívül végzett tevékenység: olyan tevékenység, amely független az ügyfél mezőgazdasági tevékenységétől, a mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettől és mezőgazdasági hasznosítású épületeitől;
b) mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozás;
c) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés: a 2. számú melléklet 1. pontja szerinti fejlesztés;
d) hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések;
e) pontozási jegyzőkönyv: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet] alapján kiválasztott LEADER helyi akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS) által az ügyfél kérelme alapján, a kérelem értékelésének elősegítése érdekében kitöltött értékelési dokumentum;
f) előzetes pontozási jegyzőkönyv: a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján kiválasztott helyi vidékfejlesztési közösség (a továbbiakban: HVK) által az ügyfél kérelme alapján, a kérelem értékelésének elősegítése érdekében kitöltött értékelési dokumentum;
g) ügyfél: működő, induló mikrovállalkozás vagy gazdasági szereplőként be nem jegyzett természetes személyek, akik vállalják, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként, nyilvántartásba vetetik magukat.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

A támogatás tárgya, elszámolható kiadások
3. § (1) Támogatás vehető igénybe mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott, gazdaságon kívül végzett tevékenységre.
(2) E rendelet alapján támogatható tevékenységek, eszközök és az elszámolható költségek:
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, kivéve a 3. számú mellékletben szereplő eszközök;
b) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés, új épület kialakítása;
c) a 2. számú mellékletben meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
d) a 2. számú mellékletben meghatározott minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.
(3) A (2) bekezdés d)-e) pontjában szereplő támogatható tevékenység önállóan nem szerepelhet egy támogatási kérelemben.
(4) Amennyiben a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül nem csak a gazdasági tevékenységgel érintett épületet vagy épületrészt érintik, akkor az elszámolható kiadásokat alapterület arányosan kell megosztani.
(5) Ha az ügyfél olyan, a 3. számú mellékletben nem szereplő eszközt kíván beszerezni, amely a hatályos Gépkatalógusban nem szerepel, akkor a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezést kell alkalmazni. A beszerezni kívánt gépnek teljesítenie kell a Vhr. 29. § (1) bekezdés c) és d), valamint (5) bekezdés a) pontjában foglaltakat.
(6) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

A támogatás mértéke
4. § (1) Jelen támogatás alapján megítélhető összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK tanácsi rendelet) képezi. Ennek értelmében:
a) a támogatás összege az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;
b) az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében, e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A támogatás mértéke:
a) hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a;
b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a.
(3) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Nem támogatható azon mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenyégből származik.
(5) Az e rendelet szerinti ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés esetén legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető.
(6) Az e rendelet szerinti minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése esetén legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető.
(7) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg:
a) a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések esetében a Gépkatalógusban szereplő referenciaárat;
b) az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás, ÉNGY szerinti referenciaárát.
(8) Egy támogatási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be. E rendelet alapján a kérelmező újabb támogatási kérelmet kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be.

A támogatás igénybevételének feltételei
5. § (1) Támogatási kérelmet a 4. számú melléklet szerinti településen megvalósuló fejlesztésre, működő vagy induló mikrovállalkozás vagy a (2) bekezdés szerinti természetes személy nyújthat be.
(2) Támogatás igénybevételére jogosult azon természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, és tevékenységét ekként végzi.
(3) E rendelet alapján az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak.
(4) E rendelet alapján kizárólag olyan fejlesztések támogathatók, amelyek megvalósulásának helye az ügyfél lakóhelye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe.
(5) Nem jogosult támogatásra az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés:
a) gazdasági tevékenységek egyes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR'08) 5510, 5520 szerinti szállodai, egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás;
b) TEÁOR'08 B ágazat szerinti bányászati tevékenység, kivéve a 0892 szerinti tőzegkitermelés;
c) TEÁOR'08 4730 szerinti gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem;
d) TEÁOR'08 46 szerinti nagykereskedelem;
e) TEÁOR'08 K ágazat, valamint TEÁOR 08, 41 és 68 szerinti pénzügyi és ingatlanforgalmazási szolgáltatások;
f) TEÁOR'08 O és P ágazat szerinti közigazgatási és oktatási tevékenységek, kivéve a 855 szerinti felnőtt- és egyéb oktatás.
(6) E rendelet alapján nem nyújtható olyan fejlesztéshez támogatás, amely az EK Szerződés I. mellékletében szereplő termékek előállítására, elsődleges feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az EK Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 11. pontjában meghatározott érzékeny ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik.
(7) Az e rendelet alapján megvalósuló fejlesztések a Vhr. rendelkezéseitől eltérően csak abban az esetben kezdhetőek meg, ha az ügyfél rendelkezik a támogatási kérelem pozitív elbírálásáról szóló határozattal.

A támogatási kérelem benyújtása
6. § (1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2008. november 30. között, ezt követően évente
a) május 1. és május 31.,
b) október 1. és október 31.
között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) regionális kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon vagy az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.
(2) Ügyfélkapun keresztül történő kérelembenyújtás esetén, a támogatási kérelem mellékleteit írott formában, postai úton kell benyújtani, az ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelemmel azonos támogatási kérelem benyújtási időszakban az MVH kirendeltségéhez.
(3) A LEADER HACS-nak és a HVK-nak az ügyfél írásbeli meghatalmazása alapján, a támogatási kérelem részét képező, pontozási jegyzőkönyvet, valamint előzetes pontozási jegyzőkönyvet, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napját követő 20 napon belül kell az MVH kirendeltségéhez megküldenie.
(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) ha az ügyfél egyéni vállalkozó, hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességéről és az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi köréről, amennyiben a nyilvántartásba vétele folyamatban van, akkor nyilatkozatát a tervezett tevékenységről;
b) a Vhr. 27. § (1) bekezdésének h) pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg;
c) a Vhr. 27. § (1) bekezdésének i) pontjában foglaltaknak megfelelően amennyiben az ügyfél természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozó pénzügyi és üzleti tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja;
d) az értékeléshez az 1. számú mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;
e) a LEADER HACS vagy a HVK által kiállított pontozási jegyzőkönyvet vagy előzetes pontozási jegyzőkönyvet, amely a kérelem nem hiánypótoltatható kötelező mellékletét képezi, hiánya a kérelem elutasítását vonja maga után;
f) az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott és az előző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatát.

A támogatási kérelem elbírálása
7. § A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el és az 1. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pont szerinti rangsor állításával döntést hoz. A Törvény alapján végzett értékelési eljárás lefolytatása során az MVH figyelembe veszi a LEADER HACS vagy a HVK által megállapított pontszámot.

Kifizetési kérelem benyújtása
8. § (1) A kifizetési kérelmet 2009-től kezdődően évente:
a) január 1-31.,
b) április 1-30.,
c) július 1-31.,
d) október 1-31.
között lehet benyújtani az MVH kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon vagy az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.
(2) Az első kifizetési kérelemhez csatolni kell:
a) az e rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében induló egyéni vállalkozó ügyfél esetén hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességéről és az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi köréről;
b) adóbejelentkezési lap másolatát.

Jogkövetkezmények
9. § (1) Ha az ügyfél által realizált árbevétel 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben 4. évre vállalt árbevételtől, akkor a 30%-ot meghaladó csökkenésen túli mértékre, százalékpontonként a támogatási összeg 2%-át vissza kell fizetni.
(2) Ha az ügyfél által a művelet megvalósításának évét követő három évben realizált árbevétel a benyújtás évében realizált árbevételhez képest számított árbevétel-növekmény összege nem éri el a támogatás 50%-át, akkor elmaradás esetén százalékpontonként a támogatás 5%-át vissza kell fizetni.
(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - a támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeg, de legalább 300 000 forint visszafizetésére.
(4) Amennyiben az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik.

Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 54. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
 
Csatolt dokumentumok:
 
Kapcsolódó linkek:
 

122/2008. (X.18.) MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Kapcsolódó anyagok:
Közlemény [pdf]
1.melléklet: Főlap (D2500-01) [pdf]
2.melléklet: Építési A betétlap (D0003-03) [pdf]
3.melléklet: Építési B betétlap (D0004-02) [pdf]
4.melléklet: Építési C betétlap (D0040-01) [pdf]
5.melléklet: Gép betétlap (D0001-03) [pdf]
6.melléklet: Árajánlatos tétel bejelentő lap (D0075-02) [pdf]
7.melléklet: Pénzügyi terv (D2502-01) [pdf]
8.melléklet: Üzleti terv [xls]
9.melléklet: Pontozási jegyzőkönyv (D2501-01) [pdf]
10.melléklet: Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján természetes személy ügyfél esetén (D0079-01) [pdf]
11.melléklet: Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján szervezet ügyfél esetén (D0080-01) [pdf]
12.melléklet: Közzétételi kérelem (D9901-01) [doc]
13.melléklet: Kitöltési útmutató [pdf]
14.melléklet: MVH Megyei Kirendeltségek listája és levelezési címe [pdf]
15.melléklet: G001 Regisztrációs lap [pdf]
16.melléklet: G001 Kitöltési útmutató [pdf]
17.melléklet: G002 Regisztráció módosító lap [pdf]
18.melléklet: Építési tételek webes felültre való föltöltésének sablonja [csv]
19.melléklet: Segédlet elektronikus felület használatához [pdf]
 
 
 
 
 
 
 
 


A lap tetejére
(c) Jászapátiak Baráti Egyesülete & Hezekiah 2007-2008. Minden jog fenntartva!