« Mjus 2023 »
Ht Ked Sze Cs Pn Szo Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

Az FVM VKSZI a Helyi Vidékfejlesztési Irodák közremûködését kéri az Integrált Közösségi és Szolgáltató terekkel kapcsolatos, települési (önkormányzati) igények felmérésében.

Tájékoztatás az Integrált Közösségi és

Szolgáltatási Terek (IKSZT) kialakításáról

 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, szoros tárcaközi együttmûködés mellett, az ország vidéki térségeiben lehetõség nyílik integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítására, illetve a már meglévõ közmûvelõdési, közösségi központok infrastrukturális megújítására, funkciójának bõvítésére, amelyben hozzáférhetõvé válik a kistelepülések életminõségét javító közösségi, kulturális, közmûvelõdési, könyvtári és információs, infokommunikációs, ifjúságfejlesztési és szociális, digitális adminisztratív és egyéb szolgáltatás.

 

Az ÚMVP III. tengelyének, „A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” intézkedésén belül hozhatóak létre az IKSZT-k, nettó 100%-os beruházási támogatás mellett.

Az IKSZT alapvetõ célja, hogy a vidéki területeken megteremtse a feltételeket a közösségek kialakulásához, mûködéséhez, fejlõdéséhez.

 

Az integrált közösségi és szolgáltató tér

o   egyrészt olyan közhasználatú épület, amely a vidéki településen feltételeket biztosít a közösségek kialakulásához, mûködéséhez, fejlõdéséhez;

o   másrészt szolgáltatásszervezési modell, amely lehetõvé teszi a helyi lakosság számára fontos közszolgáltatások egy épületben való mûködtetését, hozzájárulva az egyes szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és pénzügyi összhangjának megteremtéséhez;

o   harmadrészt olyan közösségi tér, amely a helyi közösségi indíttatású, illetve közösségi célú kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató keretrendszerét jelenti.

 

Az IKSZT-k kialakítását szolgáló forrás pályázati úton, három lépcsõben érhetõ el:

 

1)      az elsõ forduló keretében – amely az ún. szakmai rész – mûködtetési és fenntartási tervet kell benyújtania a pályázónak, amelyben bemutatja, hogy milyen szolgáltatásokat kíván telepíteni az IKSZT-be (akár újakat, akár olyanokat, melyek már mûködnek a településen); milyen forrásból kívánja mûködtetni azokat; milyen szakmai feltételeket kíván biztosítani; valamint helyzetértékelést ad a hiányzó szolgáltatásokról és bemutatja a tervezett infrastruktúrát;

 

2)      a második fordulóban infrastrukturális beruházásra vonatkozó pályázatot azon pályázók nyújthatják be, melyek jóváhagyott mûködtetési és fenntartási tervvel rendelkeznek (legfeljebb 200 000 euro-nak megfelelõ forintösszeg/ beruházás igényelhetõ). A beruházási tervnek az épített és kiegészítõ infrastruktúra-fejlesztést, mint a mûködési fenntartási tervben vázolt feladatok megfelelõ keretét kell bemutatnia;

 

3)      a pályázó szervezetek az IKSZT cím elnyerése és a beruházás megvalósítása után, jogosulttá válnák, egyéb támogatások igénybe vételére. (pl.: mûködési költség finanszírozása 3 évig).

 

1. Mûködtetési és Fenntartási terv (jogosultsági pályázat):

 

Jogosultsági feltételek:

A támogatás igénylésére jogosult az 5.000 fõ lélekszám alatti vagy a népsûrûség legfeljebb 100 fõ/km2, illetve tanyás térséggel rendelkezõ (kivéve városi jogállású és kistérségi központként funkcionáló) településeken mûködõ: helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit szervezetek, valamint egyházi jogi személyek. A jogosult települések listáját az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 19. és 21. számú melléklete tartalmazza.

 

A mûködési és fenntartási terveknek az alábbi témakörökre kell kiterjednie:

 

o   a település bemutatása (földrajzi elhelyezkedés, demográfiai mutatók, gazdasági és szociális helyzet ismertetés);

o   az IKSZT keretében ellátandó feladatok, mûködtetendõ szolgáltatások bemutatása (Az IKSZT keretében megvalósítható kötelezõen tervezett tartalmak: pl. közmûvelõdési, ifjúsági, közösségi hozzáférés e-szolgáltatásokhoz, közösségi programok, ügyfélszolgálati jellegû szolgáltatások. Ezeket további vállalt szolgáltatások egészíthetik ki: a foglalkoztatási, vállalkozásfejlesztéshez kötõdõ, gyermek, oktatási, képzési, szociális és lakossági, piaci szolgáltatások. Az IKSZT mindemellett helyet biztosíthat a szakmai támogató hálózatokhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak, vállalkozási tevékenységeknek.);

o   a feladatok és a szolgáltatások integrált mûködtetésének keretei;

o   szakmai feltételek;

o   partnerség, szakmai együttmûködés;

o   fenntartás.

 

A 2008. július 1-31. között benyújtott pályázatokról az FVM közösségi ügyekért felelõs szakállamtitkára, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetõje – az IKSZT fejlesztésben érintett tárcák képviselõibõl álló tárcaközi munkacsoport javaslata alapján –2008. szeptember 30-ig dönt. A pályázat benyújtása folyamatos, szakaszos döntéshozással az alábbiak szerint:

 

o   támogatja a pályázatot;

o   szakmai hiánypótlást rendel el a pontszámok figyelembe vétele nélkül, de részletes indoklás mellett;

o   elutasítja a pályázatot a pontszámok alapján, szakmai indoklás mellett.

 

A kérelmezõ, a támogatott Mûködtetési és Fenntartási terv birtokában, mint IKSZT cím birtokosa, a Mûködési és Fenntartási tervben ellátandó szolgáltatásként megjelölt szolgáltatások beindításának érdekében, nyújthatja be támogatási kérelemét a beruházásának megvalósítása érdekében a területileg illetékes regionális Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségéhez.

A pályázati útmutatóval párhuzamosan megjelenõ Módszertani kézikönyv tartalmazza a pályázathoz kapcsolódó részletes útmutatásokat.

 

2. Beruházási rendelet (ÚMVP intézkedése alapján FVM miniszteri rendelet):

 

A támogatás aránya az összes elszámolható költség 100%-a.(Az ÁFA nem elszámolható költség) Maximális támogatás nagysága: 200 ezer euro. Jogosultak köre megegyezik a Mûködtetési és Fenntartási Tervben meghatározottakkal.

 

A beruházási támogatás az alábbi célokra használható fel:

o   ingatlanok külsõ-belsõ felújítására, bõvítése, átalakítására, korszerûsítésére, épületgépészetre;

o   az ingatlanhoz kapcsolódó – az IKSZT mûködtetéséhez szükséges – kisléptékû infrastruktúra-fejlesztésre;

o   eszközbeszerzésre.

 

A támogatás nem használható fel:

o   azon ingatlanok felújítására, átalakítására, korszerûsítésére, illetve az azokban található eszközök beszerzésére, melyek kizárólag az önkormányzatok által kötelezõen ellátandó feladatok, valamint közigazgatási funkciók ellátását szolgálják;

o   az önkormányzat által kötelezõen ellátandó vonalas infrastruktúra (pl.: út, járda, csapadékvíz-elvezetés) fejlesztésére.

 

A beruházási rendelet tartalmát a pályázati útmutató és a Módszertani Kézikönyv mutatja be.

 

3. Az IKSZT címmel rendelkezõ, a fejlesztési beruházást korábban már befejezõ,  pályázók várhatóan jogosultak lesznek többek közt:

 

o   Meghatározott vidékfejlesztési feladatok ellátására, illetve a szolgáltatások mûködtetését támogató, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által az IKSZT megnyitását követõen 3 évig, utófinanszírozás keretében, csökkenõ mértékben biztosított támogatás igénybevételére;

o   meghatározott feladatok ellátását, egyes szolgáltatások mûködtetését, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által az IKSZT megnyitását követõen legalább 3 évig biztosított támogatás igénybevételére;

o   meghatározott feladatok, illetve szolgáltatások biztosítását szolgáló, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott megyei ifjúsági szakmai és módszertani központok szakmai és módszertani támogatásának, az IKSZT megnyitását követõen legalább 3 éven keresztül való térítésmentes igénybevételére.

 

Az integrált közösségi és szolgáltató terek kialakításának távlati célja olyan hálózat létrehozása, amely komplex szemlélettel, magas színvonalon, költséghatékony és fenntartható módon biztosítja a közszolgáltatások legszélesebb körének elérhetõségét a vidéki településeken és tanyás térségekben.

 

Az IKSZT-k ezért

o   egyrészt jogosultak és kötelezettek lesznek további, központilag finanszírozott feladatok ellátására, szolgáltatások mûködtetésére,

o   másrészt elõnyben részesülnek további hazai forrásból, illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett, vonatkozó pályázatok elbírálása során;

o   harmadrészt, keretet biztosíthatnak a pályázó által fontosnak tartott, de az infrastrukturális, személyi és szakmai feltételek hiánya miatt eddig nem biztosított feladatok, szolgáltatások ellátására, mûködtetésére.

 

További információk: www.vkszi.hu, www.fvm.hu, e-mail: ikszt@vkszi.hu

http://www.fvm.hu/doc/upload/200805/ikszt_tervezett_palyazati_utmutato_20080516.pdf

Bõvebb információ : ITT

 


A lap tetejére
(c) Jászapátiak Baráti Egyesülete & Hezekiah 2007-2008. Minden jog fenntartva!