« Mjus 2023 »
Ht Ked Sze Cs Pn Szo Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

 

 

Elõirányzat/ támogatási jogcím

(támogatási cél/alcél))

Törlési, szûkítési/fókuszálási, bõvítési javaslat

(szövegszerû megfogalmazásban)

Megjegyzés/indokolás

HÖF TEKI/a) közterületek akadálymentesítésére a ROP városi rangú településeinek akcióterületein kívül, illetve községekben;

 

 

HÖF TEKI/b) nem mûemlék jellegû közfürdõk korszerûsítése;

 

KIEMELTEN FONTOS

c) helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése:

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/ca) középületek megvilágítása;

Javasolt a középületek világításkorszerûsítését is bevonni, tekintettel a KEOP feltételeihez mérten kisebb és egyszerûbb beruházás volumenre.

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/cb) közterületi ivókutak létrehozása, meglévõk rekonstrukciója;

 

 

HÖF TEKI/cc) önkormányzati tulajdonban lévõ közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása;

 

 

HÖF TEKI/cd) tájékoztatást elõsegítõ információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanévtáblák, információs táblák, útbaigazító táblák, térképek);

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/ce) zajvédõ gátak, falak, fasorok kialakítása;

 

 

HÖF TEKI/cf) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bûnmegelõzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzõlámpás csomópont, térfigyelõ rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárõrségi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, kerékpárút, járda);

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/cg) települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi – kapacitást nem növelõ – szilárdburkolatú utak felújítása (termelõ üzemek, nem mezõgazdasági jellegû pl. barnamezõs beruházások, külterületi életvitelszerû lakórészek, vállalkozásszintû termelõ tevékenységet folytató tanyák, ipari parkok, temetõk, önkormányzati tulajdonú intézmények stb. megközelítésének céljából);

Javasolt a tavalyihoz hasonlóan a belterületi utak/utcák útburkolatépítésének támogatása, tekintettel arra, hogy a regionális program csak a gyûjtõ utak kategóriáját támogatta, nagyobb preferenciával a városok esetét az indikátorok alapján.

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/d) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, a közös egyszerûsített településszerkezeti tervek készítése;

Javasolt a környezetvédelmi programok esetében nem csak a települési, hanem a kistérségi programok elkészítését is támogathatóvá tenni és a Többcélú Társulásokkal bõvíteni a pályázói kört tekintettel a jogszabályi kötelezettségre.

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/e) közvilágítás energiatakarékos megoldása (pl. hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévõ korszerûsítése);

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/f) tájjelegû hagyományokat és kulturális örökséget jelentõ épületek és mûemlékek megõrzése, bemutathatóvá tétele, a közösség szempontjából értékes funkciókkal történõ megtöltése;

Tájjellegû épületek megõrzése, bemutatása kiemelten fontos, de javasolt épület vásárlását is támogatni annak érdekében, hogy ezek magántulajdonból visszakerülhessenek és állagmegóvással és értékmegõrzéssel a közcélt szolgálna.

 

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/g) településfejlesztéssel összefüggõ, a régió pályázati felhívásában meghatározott fejlesztési célokra, amelyek igazolható módon Európai Uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek.

Javasolt a belterületi útépítéssel bõvíteni a támogatási célokat, mivel erre különösen a kistelepüléseknek nagy szüksége van, és más forrás nincs erre a célra. Nagyon speciális célok vannak megfogalmazva, ezeknél a céloknál sokkal égetõbb, és egyszerûbb problémák jelentkeznek az önkormányzatok többségénél. Úgymint út-, járdaépítés, közintézmények felújítása, csapadékvíz elvezetõ árkok felújítása stb. Ezeket a problémákat az önkormányzatok nem, vagy csak nagyon nehezen tudják megoldani más pályázati forrásokból.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elõirányzat/ támogatási jogcím

(támogatási cél/alcél))

Törlési vagy szûkítési/fókuszálási javaslat

(szövegszerû megfogalmazásban)

Megjegyzés/indokolás

a) épített és természeti környezet védelme, fejlesztése:

 

 

HÖF CÉDE/aa) 5000-25000 fõ állandó lakosságszámú településeken zöldterületek rekreációs célú megújítása (pihenõpark, sport, szabadidõs célú terület);

A jogosult településeknek hasonló spektrumban az Észak-Alföldi Régió OP-ban kifejezetten nagy forráskeret áll rendelkezésre erre a célra, míg a kisebb települések az ÚMVP keretében a jogszabályi korlátok miatt valószínûsíthetõen nem ezt a fejlesztési lehetõséget fogják – vagy leghamarabb 2009-tõl kezdõdõen - realizálni

 

HÖF CÉDE/ab) tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése;

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF CÉDE/ac) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelõzõ jellegû veszélyelhárítása állami és önkormányzati tulajdon esetén;

 

 

HÖF CÉDE/ad) játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelõ köztéri játszóterek bõvítése, felújítása;

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF CÉDE/b) a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményezõ fejlesztésekhez;

KIEMELTEN FONTOS és fókuszálható pl. az idõsek bentlakásos épületek nem kapacitásbõvítõ felújításával,

Összhangban az SZMM álláspontjával, és kiegészítve még a Régió OP-ból kimaradt támogatható tevékenységekkel.

HÖF CÉDE/c) céltámogatással megvalósuló fejlesztésekhez;

 

 

HÖF CÉDE/d) a csapadékvizek által okozott terhelések csökkentésére szûrõmezõk, vízminõségvédelmi tározók, hordalékfogó mûtárgyak építése által.

Fókuszálni javasolt a kisebb beruházásokra is, mint pl. a csapadékvíz elvezetõ árkok felújítása.

KIEMELTEN FONTOS

 

 

 

 

Elõirányzat/ támogatási jogcím

(támogatási cél/alcél))

Törlési, szûkítési/fókuszálási, bõvítési javaslat

(szövegszerû megfogalmazásban)

Megjegyzés/indokolás

HÖF TEKI/a) közterületek akadálymentesítésére a ROP városi rangú településeinek akcióterületein kívül, illetve községekben;

 

 

HÖF TEKI/b) nem mûemlék jellegû közfürdõk korszerûsítése;

 

KIEMELTEN FONTOS

c) helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése:

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/ca) középületek megvilágítása;

Javasolt a középületek világításkorszerûsítését is bevonni, tekintettel a KEOP feltételeihez mérten kisebb és egyszerûbb beruházás volumenre.

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/cb) közterületi ivókutak létrehozása, meglévõk rekonstrukciója;

 

 

HÖF TEKI/cc) önkormányzati tulajdonban lévõ közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása;

 

 

HÖF TEKI/cd) tájékoztatást elõsegítõ információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanévtáblák, információs táblák, útbaigazító táblák, térképek);

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/ce) zajvédõ gátak, falak, fasorok kialakítása;

 

 

HÖF TEKI/cf) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bûnmegelõzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzõlámpás csomópont, térfigyelõ rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárõrségi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, kerékpárút, járda);

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/cg) települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi – kapacitást nem növelõ – szilárdburkolatú utak felújítása (termelõ üzemek, nem mezõgazdasági jellegû pl. barnamezõs beruházások, külterületi életvitelszerû lakórészek, vállalkozásszintû termelõ tevékenységet folytató tanyák, ipari parkok, temetõk, önkormányzati tulajdonú intézmények stb. megközelítésének céljából);

Javasolt a tavalyihoz hasonlóan a belterületi utak/utcák útburkolatépítésének támogatása, tekintettel arra, hogy a regionális program csak a gyûjtõ utak kategóriáját támogatta, nagyobb preferenciával a városok esetét az indikátorok alapján.

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/d) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, a közös egyszerûsített településszerkezeti tervek készítése;

Javasolt a környezetvédelmi programok esetében nem csak a települési, hanem a kistérségi programok elkészítését is támogathatóvá tenni és a Többcélú Társulásokkal bõvíteni a pályázói kört tekintettel a jogszabályi kötelezettségre.

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/e) közvilágítás energiatakarékos megoldása (pl. hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévõ korszerûsítése);

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/f) tájjelegû hagyományokat és kulturális örökséget jelentõ épületek és mûemlékek megõrzése, bemutathatóvá tétele, a közösség szempontjából értékes funkciókkal történõ megtöltése;

Tájjellegû épületek megõrzése, bemutatása kiemelten fontos, de javasolt épület vásárlását is támogatni annak érdekében, hogy ezek magántulajdonból visszakerülhessenek és állagmegóvással és értékmegõrzéssel a közcélt szolgálna.

 

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF TEKI/g) településfejlesztéssel összefüggõ, a régió pályázati felhívásában meghatározott fejlesztési célokra, amelyek igazolható módon Európai Uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek.

Javasolt a belterületi útépítéssel bõvíteni a támogatási célokat, mivel erre különösen a kistelepüléseknek nagy szüksége van, és más forrás nincs erre a célra. Nagyon speciális célok vannak megfogalmazva, ezeknél a céloknál sokkal égetõbb, és egyszerûbb problémák jelentkeznek az önkormányzatok többségénél. Úgymint út-, járdaépítés, közintézmények felújítása, csapadékvíz elvezetõ árkok felújítása stb. Ezeket a problémákat az önkormányzatok nem, vagy csak nagyon nehezen tudják megoldani más pályázati forrásokból.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elõirányzat/ támogatási jogcím

(támogatási cél/alcél))

Törlési vagy szûkítési/fókuszálási javaslat

(szövegszerû megfogalmazásban)

Megjegyzés/indokolás

a) épített és természeti környezet védelme, fejlesztése:

 

 

HÖF CÉDE/aa) 5000-25000 fõ állandó lakosságszámú településeken zöldterületek rekreációs célú megújítása (pihenõpark, sport, szabadidõs célú terület);

A jogosult településeknek hasonló spektrumban az Észak-Alföldi Régió OP-ban kifejezetten nagy forráskeret áll rendelkezésre erre a célra, míg a kisebb települések az ÚMVP keretében a jogszabályi korlátok miatt valószínûsíthetõen nem ezt a fejlesztési lehetõséget fogják – vagy leghamarabb 2009-tõl kezdõdõen - realizálni

 

HÖF CÉDE/ab) tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése;

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF CÉDE/ac) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelõzõ jellegû veszélyelhárítása állami és önkormányzati tulajdon esetén;

 

 

HÖF CÉDE/ad) játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelõ köztéri játszóterek bõvítése, felújítása;

 

KIEMELTEN FONTOS

HÖF CÉDE/b) a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményezõ fejlesztésekhez;

KIEMELTEN FONTOS és fókuszálható pl. az idõsek bentlakásos épületek nem kapacitásbõvítõ felújításával,

Összhangban az SZMM álláspontjával, és kiegészítve még a Régió OP-ból kimaradt támogatható tevékenységekkel.

HÖF CÉDE/c) céltámogatással megvalósuló fejlesztésekhez;

 

 

HÖF CÉDE/d) a csapadékvizek által okozott terhelések csökkentésére szûrõmezõk, vízminõségvédelmi tározók, hordalékfogó mûtárgyak építése által.

Fókuszálni javasolt a kisebb beruházásokra is, mint pl. a csapadékvíz elvezetõ árkok felújítása.

KIEMELTEN FONTOS

 


A lap tetejére
(c) Jászapátiak Baráti Egyesülete & Hezekiah 2007-2008. Minden jog fenntartva!