« Mjus 2023 »
Ht Ked Sze Cs Pn Szo Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
                                                                                      

 

 VIDÉKI RENDEZVÉNYEK ÉS FALUNAPOK tájékozató

 

 

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett 2008. augusztus 1. és október 31. között megrendezendõ „Vidéki rendezvények és falunapok” szervezésére kistelepülési önkormányzatok, non-profit szervezetek és magánszemélyek részére. A pályázati dokumentáció elérhetõ a www.vkszi.hu honlapon, a benyújtás határideje 2008. június 20. A pályázók számára szervezett észak-alföldi régiós információs nap 2008. június 11-én 10:00 órakor a Megyei Agrárkamara épületében (Debrecen, Tessedik S. u. 1.) lesz. Sikeres pályázást!

 

 

Letölthetõ file-ok:

- 1. sz. melléklet
- 2. sz. melléklet
- Pályázati felhívás PDF formátumban

 

Pályázati felhívás  vidéki rendezvények, falunapok szervezésére

 

(2008. év)

 

 

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM), mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, e településeken rendezvényt tervezõ non-profit szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi közösségformáló kezdeményezések, rendezvények támogatására.

 

A pályázat célja

 

A pályázat célja, hogy összhangban az ÚMVP céljaival és intézkedéseivel, ösztönözze

 

 • a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatását;
 • identitásuk, a kistérségi vagy térségi együttmûködés, a közösségi élmény és összetartozás erõsítését;
 • korábbiakban megvalósított rendezvények sorába illeszkedõ vagy új, helyi és kistérségi rendezvények megvalósulását;
 • a helyi életminõség javítását, a turizmus fellendítését, valamint
 • az ÚMVP széles körû és hiteles, a helyi sajátosságokhoz is illeszkedõ bemutatását, megismertetését.

 

A pályázat tárgya

 

Pályázni lehet minden, az adott települési önkormányzat, non-profit szervezet, magánszemély, illetve települési összefogás (vö. kistérség) által, önállóan vagy együttmûködésben megvalósítandó hagyományõrzõ vagy hagyományteremtõ, kulturális, zenei, népzenei vagy mûvészeti, esetleg szakmai rendezvénnyel (pl. falunap, fesztivál, mûvészeti, gasztronómiai, kulturális napok, szemináriumok, stb.).

 

A rendezvények idõtartama nincs megkötve, pályázni lehet akár egy, akár többnapos eseménysorozattal, támogatás azonban csak egy napra, így többnapos rendezvény esetében csak az egyik napra nyerhetõ!

 

A pályázat idõbeli hatálya

 

Jelen kiírás keretében pályázni csak olyan rendezvénnyel lehet, amely 2008. évben (2008. augusztus 1. – 2008. október 30. között) valósul meg.

 

A pályázók köre

 

A pályázaton részt vehet mindazon településeken mûködõ önkormányzat (települési és kisebbségi önkormányzat / önkormányzati társulás), non profit szervezet[1], amelyek székhelye az ÚMVP hatálya alá tartozik[2], továbbá e településeken állandó lakhellyel rendelkezõ magánszemély. A rendezvények csak a Magyar Köztársaság területén, az ÚMVP akcióterületén tarthatók!

 

 

A pályázat kötelezõ tartalmi elemei

 

Pályázni olyan rendezvény-ötletekkel lehet, amelyek összhangban vannak az ÚMVP-ben lefektetett prioritásokkal és illeszkednek a program intézkedéscsoportjaihoz, különös tekintettel a III. és IV. tengelyekre, illetve az abban foglalt intézkedésekre.

 

A pályázati dokumentációnak (lásd pályázati formanyomtatvány) a következõket kell tartalmaznia:

 

 • a rendezvényt megvalósító önkormányzat és/vagy non-profit szervezet és/vagy magánszemély rövid bemutatása;
 • rövid kitekintés a település, vagy települések hagyományaira a közösségi alkalmak szervezése terén, a korábbi események ismertetése;
 • a rendezvény idõpontja és idõtartama;
 • a rendezvény koncepciója;
 • a rendezvény leírása;
 • a rendezvény kommunikációja, a tervezett eszközök és csatornák;
 • a várható résztvevõi kör, létszám;
 • a rendezvény eredménykommunikációja;
 • az ÚMVP standjának elhelyezése a rendezvény helyszínén;
 • a rendezvény kapcsolódása az ÚMVP-ben[3] felsorolt tengelyekhez, illetve intézkedésekhez;
 • az igényelt „technikai támogatás” és „produkciós költség” leírása, költségkalkuláció (jelen pályázati felhívás 2. számú melléklete alapján);
 • pályázói nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról;

 

A Támogató a pályázatokkal kapcsolatban a hiánypótlás lehetõségét kizárja!

 

 

Kommunikációs és egyéb kötelezettségek[4]

 

A rendezvényeken minden esetben biztosítani kell az ÚMVP információs standjának (4m x 4m) elhelyezését a rendezvény helyszínének kiemelt pontján. A rendezvény meghirdetésénél és utókommunikációjánál minden esetben fel kell tüntetni, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által támogatott esemény, és kötelezõ megjeleníteni a támogató által a nyertes pályázó rendelkezésére bocsátott arculati elemeket (ÚMVP logó, EU logó és a következõ mondat: „Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”!

 

A Támogató a pályázó által összeállított rendezvény-koncepció (program) tekintetében a célcsoportok tartalmas idõtöltésének biztosítását várja el.

 

A rendezvényen (annak jellegétõl függõen) biztosítani kell a vendéglátás (gasztronómia) alapvetõ feltételeit is. Pályázónak törekednie kell arra, hogy ennek körében a tájspecifikus, illetve hagyományos vidéki formák és kínálat is jelenjen meg.

 

 

Az elnyerhetõ támogatás formája és mértéke

 

A pályázat keretében „technikai eszközök” és „produkciók” (költségviselése) nyerhetõek el, amelyek listája és értéke a pályázati felhívás 2. sz. mellékletét képezik.

 

Egy pályázó több technikai eszközt és többféle produkciós költséget is megjelölhet támogatási igényként, azonban egy-egy pályázó legfeljebb összesen 1500 pont értékû technikai eszközt, produkciós költséget, illetve ezek kombinációját nyerheti. Az elnyerhetõ pályázati forrás a tervezett rendezvény összköltségének 100 százalékáig terjedhet.

 

A fentebb megfogalmazott támogatói feltételek teljesítésének, továbbá az ÚMVP kommunikációjának egységességével kapcsolatos támogatói elvárások biztosítására jelen pályázati felhívás 2. számú mellékleteként összeállított „technikai eszközök” és/vagy „produkciók” közül pályázó köteles a megjelölt tételek igénybevételére. A pályázó a fennmaradó pontok (maximum 650 pont) terhére jogosult egyrészt a megjelölt tételek tekintetében többletmennyiség megjelölésére, vagy a listán szerelõ bármely más tétel megjelölésére és igénybe vételére.

 

A rendezvényekhez elnyert technikai eszközök biztosításáról, a produkciós költségek pályázatban megjelölt céloknak megfelelõ felhasználásáról, valamint az ÚMVP arculathelyes megjelenítésérõl a támogató által közbeszerzési eljárás eredményeképpen kiválasztott rendezvényszervezõ gondoskodik. A nyerteseknek vállalniuk kell a közbeszerzési eljárásban kiválasztott és a minisztérium honlapján megnevezett gazdasági társasággal a rendezvények zökkenõmentes lebonyolítását biztosító szoros szakmai együttmûködést. A technikai eszközöket és a produkciós költségek kiegyenlítését a minisztérium a közbeszerzésen kiválasztott rendezvényszervezõ útján biztosítja.

 

A pályázaton elnyert technikai eszköz nem megy át a pályázó tulajdonába, azt kizárólag a rendezvény lebonyolítására használhatja, ezt követõen köteles az átvételkori állapotnak megfelelõen a támogató részére visszaszolgáltatni!

 

 

A pályázatok benyújtása

 

A pályázatokat 2008. május 30. napjától 2008. június 20. napjáig lehet beadni. A beadási határidõ tekintetében a postai ajánlott küldemény feladásának dátuma (legkésõbb 2008. június 20. 24:00 óra), vagy a személyes benyújtás idõpontja (legkésõbb 2008. június 20. 14:00 óra) irányadó.

 

Címzett: FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

Cím / személyes benyújtás helye: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.

 

A pályázati dokumentációt tartalmazó borítékon feltüntetendõek:

 

 • a pályázat kreatív neve;
 • „ÚMVP FALUNAP 2008” felirat;

 

 

A pályázatok elbírálása

 

Értékelési kritériumok:

 

 • a rendezvény újszerûsége, egyedisége;
 • a rendezvényen megjelenõ helyi produkciók / sajátosságok;
 • a rendezvény mobilizációs képessége (a rendezvényen legalább 500 fõvel kell kalkulálni);
 • a rendezvény képessége arra, hogy különleges, közösségépítõ élményt nyújtson a település vagy kistérség/térség lakosságának;
 • a rendezvénykoncepció szakmai minõsége, megalapozottsága;
 • a rendezvény illeszkedése az ÚMVP kommunikációs céljaihoz;
 • a rendezvény illeszkedése más, hasonló eseményekhez és/vagy évente ismétlõdõ (ismert) eseménysorozathoz;
 • a rendezvény tervezett kommunikációja.

 

Az értékelés folyamata:

 

A beérkezett pályázatokat az FVM és az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (továbbiakban: FVM VKSZI) e célra felállított bíráló bizottsága értékeli.

 

Az értékelés során a bizottság a felsorolt kritériumok alapján, összességében bírálja el a beérkezett pályázatokat. Az értékelésnél elõnyt élveznek az új rendezvények.

 

Amennyiben a bíráló bizottság egy rendezvénykoncepciót kiemelkedõen jónak talál, azt továbbfejlesztésre visszaküldheti a pályázónak. Ilyen esetekben, egyedi jelleggel a támogatónak lehetõsége van többlet-kötelezettségvállalásra is, megnövelve az adott pályázatra biztosítható keretet. A támogató többlet-kötelezettségvállalása továbbá a „fellépõ tiszteletdíja” kategóriában képzelhetõ el.

 

Pályázati döntés, az eredmények kihirdetése:

 

A pályázatok egy alkalommal kerülnek elbírálásra. A pályázati döntés a bíráló bizottság tagjai által megállapított sorrenden alapul, a rendelkezésre álló keretösszeg eléréséig. A beadott pályázatokkal kapcsolatos döntésrõl a bíráló bizottság legkésõbb 2008. július 7. napjáig, a támogató honlapján történõ közzététel útján értesíti a pályázókat.

 

 

A pályázattal kapcsolatos további követelmények, információk

 

A pályázatokat a fentebb megadott módon címezve, 1 eredeti és 3 másolati példányban, továbbá a kitöltött pályázati ûrlapot és minta-táblázat alapján készített „költségkalkulációt” (vö. megpályázott technikai eszközöket és produkciókat kiemelten tartalmazó táblázat) elektronikus adathordozón (CD-ROM) postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani.

 

Egy pályázó csupán egy koncepcióval (rendezvényötlettel) pályázhat. Egy adott településen csupán egy rendezvény részesülhet támogatásban. Egy településen tervezett több rendezvény (pályázat) esetén a postára adás/személyes benyújtás dátuma szerint korábban feladott/benyújtott, ily módon támogató által korábban érkeztetett pályázat kerül elbírálásra.

 

A pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülõ kérdésekre a falunap2008@vkszi.hu e-mail címen kapható további információ:

 

A támogatásban részesített pályázatok tervezett maximális száma 150.

 

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok

 

 • pályázati ûrlap;
 • non profit szervezet pályázása esetén a bejegyzésrõl szóló bírósági határozat (egyszerû másolat).

 

 

Egyéb jogi kötelezettségek

 

 • Pályázó a támogatott technikai eszközöket és produkciókat (szolgáltatásokat) külön ellenszolgáltatás nélkül köteles a rendezvény látogatóinak rendelkezésére bocsátani.

 

 • Támogatást nyert rendezvény lemondása esetén ennek tényét pályázó köteles legalább 15 nappal a rendezvény tervezett idõpontja elõtt a támogatóval írásban, a falunap2008@vkszi.hu címre megküldött elektronikus levél útján közölni elektronikus. Ennek elmaradása esetén az ebbõl fakadó támogatói károkat pályázó viseli!

 

 • A Támogató jogosult a támogatás felhasználását a rendezvény helyszínén megbízottja(i) útján ellenõrizni. A Támogató nevében a helyszínen az illetékes kistérségi Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetõje jogosult eljárni, a pályázatban foglaltak teljesülését ellenõrizni. A támogatási céltól és feltételektõl, továbbá a pályázatban bemutatottól eltérõ felhasználás esetén a támogató jogosult a rendezvény támogatását megvonni, amelybõl fakadó minden kár a pályázót terheli.

 

 • A rendezvények szervezéséért, lebonyolításárért és rendjéért, továbbá a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülõ összes jogszabályi elõírás betartásáért és maradéktalan teljesüléséért a pályázó, illetve megbízottai felelnek. A pályázó e felelõssége körében jogosult a pályázó rendezvényszervezõje számára utasításokat megfogalmazni.

 

 • A rendezvény szakszerû lebonyolítása, illetve az együttmûködés rendjének rögzítése érdekében a pályázó - a támogatói döntésrõl szóló értesítést követõen - köteles a támogató rendezvényszervezõjével felvenni a kapcsolatot.

 

 • A pályázó köteles biztosítani a támogatással elnyert technikai eszközök és produkciók elhelyezését, továbbá a kapcsolódó higiénés, személy- és vagyonbiztossági feltételek teljesülését. Ugyancsak felelõs a kapcsolódó tûz-, baleset-, katasztrófa-, illetve munkavédelmi feltételek betartásáért. A pályázó e felelõssége körében jogosult a pályázó rendezvényszervezõje számára utasításokat megfogalmazni.

 [1] Nonprofit szervezet: különösen az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet (kivéve: párt), a köztestület, az egyház, a lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a biztosító egyesület, illetve egyéb a nonprofit szektorba tartozó szervezet.

Társadalmi szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 3. § (1) bekezdésének megfelelõen az olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkezõ szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

 

[2] Az érintett (jogosult) települések körét az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 17 sz. melléklete tartalmazza, amely az alábbi oldalakon megtekinthetõ: http://www.fvm.hu/doc/upload/200804/umvp_mellekletek_20080402.pdf  (489-507.oldal.) 

 

[3] Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program az alábbi oldalon megtekinthetõ: http://www.fvm.hu/doc/upload/200804/umvp_20080402.pdf

 

[4] vö. támogatás igénybevételének feltétele


 

Letölthetõ file-ok:

- 1. sz. melléklet
- 2. sz. melléklet
- Pályázati felhívás PDF formátumban


A lap tetejére
(c) Jászapátiak Baráti Egyesülete & Hezekiah 2007-2008. Minden jog fenntartva!